افتخارات

لیست اخبار صفحه :1
افتخارات

افتخارات

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد (DDRI) دانشگاه علوم پزشکی تهران از زمان تاسیس در سال 1372 به عنوان نخستین مرکز تحقیقاتی در زمینه بیماری های گوارش و کبد در ایران ، موفق به کسب افتخارات و جوایز متعددی در عرصه ملی و بین المللی تحقیقات علوم پزشکی شده است. همچنین محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد ، عناوین علمی و جوایز پژوهشی مختلفی را در عرصه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی کسب کرده اند.