ثبت سرطان

لیست اخبار صفحه :1
ثبت سرطان

ثبت سرطان

نظام ثبت سرطان ، سیستمی است که اساس «برنامه کنترل سرطان» در کشورهای جهان به شمار می رود. هدف این نظام، ارائه آمار و اطلاعات اپیدمیولوژیک مرتبط با بیماری سرطان است. این اطلاعات سبب تشخیص درست اولویتها در برنامه های ملی و جهانی کنترل سرطان می شود و بدون این نظام مهم، بررسی میزان شیوع سرطان و نیز اثربخشی سیاستهای بهداشتی جهان در زمینه کنترل سرطان ناقص مانده و عدم ایجاد و اجرای آن، موجب هدررفت بخش اعظمی از سرمایه های انجام شده برای مقابله با سرطان خواهد شد.