درباره مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی

لیست اخبار صفحه :1
مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی

مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی

مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران / Liver and Pancreatobiliary Diseases Research Center, Digestive Diseases Research Institute, Tehran University of Medical Sciences طی مدت فعالیت خود پژوهش های علمی متعدد و کاربردی درباره نحوه تشخیص و درمان موثرتر این بیمار ها انجام داده است که برخی از آنها برای اولین بار در سطح جهان صورت گرفته اند و با استنادات بالا مواجه شده اند..