شیوه نامه همکاری علمی

لیست اخبار صفحه :1
شیوه نامه همکاری های علمی

شیوه نامه همکاری های علمی

پژوهشگران می توانند جهت ارسال طرح های تحقیقاتی به شورای پژوهشی پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از طریق مراجعه به سامانه پژوهشیار دانشگاه اقدام کنند.