همکاری های علمی بین المللی

لیست اخبار صفحه :1
همکاری های علمی بین المللی

همکاری های علمی بین المللی

امروزه همکاری های علمی به یکی از زمینه های اصلی تولید دانش تبدیل شده و نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری تحقیقات دارد و به کسب نتایج موفق در پژوهشهای علمی کمک شایانی می کند. علاوه بر این ، همکاری در هر نوع آن، سبب تحکیم روابط و سنت های انسانی است و مردم و فرهنگها را به هم پیوند می دهد و تحمل و درک یکدیگر را به ارمغان می آورد.