پیام رئیس پژوهشکده

لیست اخبار صفحه :1
پیام رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

پیام رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

ایجاد پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد نقطه عطفی در تمرکز و هدایت تحقیقات مورد نیاز با توجه به اهداف و سیاستهای کلی جهت شناسایی و کاهش مشکلات بهداشتی کشور و ارتقای سطح و جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان بود.