مطالعه پلی پیل

لیست اخبار صفحه :1
مطالعه «پلی پیل»

مطالعه «پلی پیل»

آمارها در ایران حاکیست نیمی از ایرانی ها دچار مرگ زودرس (زیر ۷۰ سال) و خیلی زودرس (زیر 50 سال )می شوند. مرگهای زودرس در ایران در حالی به یک واقعیت تلخ و نگران کننده تبدیل شده است که علت نیمی از این مرگها، بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی هستند...