مطالعه کوهورت گلستان

لیست اخبار صفحه :1
مطالعه «کوهورت گلستان»

مطالعه «کوهورت گلستان»

مطالعه آیند‌ه‌نگر مبتنی بر جمعیت «کوهورت گلستان»، بزرگترین مطالعه کوهورت در خاورمیانه و شمال آفریقا و بخشی از مطالعه بزرگ «بررسی علل شیوع بالای سرطان معده و مری در شمال ایران» است که به عنوان بزرگترین و مهمترین طرح تحقیقاتی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به دستاوردهای ملی و بین المللی مهمی طی بیش از دو دهه تحقیق رسیده است...