درباره مرکز تحقیقات سرطان های گوارشی

لیست اخبار صفحه :1
مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد

مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد

مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران است که نیمی از مجموع مطالعات و نیز بیشترین سطح همکاری های بین المللی این پژوهشکده را به خود اختصاص داده است . تمرکز مطالعات این مرکز تحقیقات، بر روی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی است که این موضوع، خود، از اصلی ترین نتایج « مطالعه سرطان مری و معده در شمال ایران » / GEMINI ) Gastro Esphageal Malgnancy in North of iran) و «مطالعه کوهورت گلستان » است...