مطالعه کوهورت پرشین

لیست اخبار صفحه :1
مطالعه «کوهورت پرشین»

مطالعه «کوهورت پرشین»

مطالعه کوهورت پرشین یکی از مهمترین و وسیعترین مطالعات در دست انجام پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور است...