معرفی پژوهشکده

لیست اخبار صفحه :1
معرفی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

معرفی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد ( Digestive Diseases Research Institute /DDRI) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان شریعتی واقع شده است. سابقه تاسیس این پژوهشکده به سال 1372 باز می گردد که به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی در زمینه بیماری های گوارش و کبد در ایران تحت عنوان «مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد» ( Digestive Diseases Research Center/DDRC) آغاز به کار کرد .