درباره مرکز تحقیقات ژن درمانی

لیست اخبار صفحه :1
مرکز تحقیقات ژن درمانی

مرکز تحقیقات ژن درمانی

مرکز تحقیقات ژن درمانی، وابسته به پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396 با مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت و به همت جمعی از متخصصان علوم پایه پزشکی تأسیس شده است.