درباره گروه

لیست اخبار صفحه :1
گروه مطالعات بیماری های غیرواگیر

گروه مطالعات بیماری های غیرواگیر

گروه مطالعات بیماری های مزمن غیرواگیر بنا بر ضرورت بهره برداری از نتایج حاصل از مطالعات کوهورت گلستان و کوهورت پرشین در زمینه بیماری های مزمن غیرواگیر، از سال 94 در پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران پایه گذاری شد تا داده های حاصل از این تحقیقات کلان ، در راستای انجام تحقیقات جدید و انتشار مقالات بین المللی با سه هدف کمک به بهبود سیاستگذاری ها در نظام سلامت ، پیشگیری از شیوع بیماری های مزمن و نیز کمک به ارتقای رشد علمی ایران در عرصه تولید علم جهان به کار گرفته شوند.