مرکز رشد فناوری سلامت

لیست اخبار صفحه :1
مرکز رشد فناوری سلامت پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

مرکز رشد فناوری سلامت پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف گسترش واحدهای فناور، توسعه بیشتر کارآفرینی و تجاری سازی محصولات بویژه در حوزه علوم پزشکی در سال 1400 تأسیس شد و تحت حمایت فنی، علمی و اقتصادی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه پوشش و استقرار شرکت های فعال در زمینه های پزشکی، بهداشت و درمان، دارویی و... ، فعالیت می کند.