جایگاه پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد در روند تولید علم

لیست اخبار صفحه :1
جایگاه پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد در روند تولید علم

جایگاه پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد در روند تولید علم

بر اساس مستندات گروه علم سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد» دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید بیش از یکهزار مقاله تا کنون، از رتبه نخست در میزان استناد به مقالات، اچ ایندکس و همکاری های علمی بین المللی در بین تمام مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور ( مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده و پژوهشگاه) و از کمترین میزان «خوداستنادی به مقالات» برخوردار است .