درباره مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

لیست اخبار صفحه :1
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

«مرکز تحقیقات بیماری های گوارش» وابسته به پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران ( Digestive Disease Research Center, Digestive Disease (Research Institute, Tehran University of Medical Sciences /DDRC، به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه بیماری های گوارشی در سال 1372 تاسیس یافت و در سال 1375 موفق به دریافت موافقت اصولی و قطعی شد....